FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण आर्थिक वर्ष प्रकार
1 जानकारी सम्बन्धमा । ७९-८० सूचना तथा समाचार
2 निर्वाचन खर्च सम्बन्धमा । ७९-८० सूचना तथा समाचार
3 विज्ञापन नं.९-०७८।०७९ (आधारभूत तह १-५) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना । ७९-८० सूचना तथा समाचार
4 विज्ञापन नं.०८-०७८।०७९ (आधारभूत तह ६-८) को लिखिता परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना । ७९-८० सूचना तथा समाचार
5 आधारभूत तह (६-८) को अन्तर्वार्ता परीक्षामा सहभागी सम्बन्धमा । ७९-८० सूचना तथा समाचार
6 विज्ञापन नं.०७-०७८।०७९ (मा वि शिक्षक) माग सङ्ख्या १० को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । ७९-८० सूचना तथा समाचार
7 विज्ञापन नं. ०५-२०७८।०७९ अन्तर्गत कार्यालय सहयोगी र कार्यालय सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ७९-८० सूचना तथा समाचार
8 विज्ञापन नं. ११-२०७८।०७९ अन्तर्गत रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ७९-८० सूचना तथा समाचार
9 विज्ञापन नं. १०-२०७८।०७९ अन्तर्गत प्रारम्भिक बालविकास गा.पा.करार शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ७९-८० सूचना तथा समाचार
10 विज्ञापन नं. ०६-२०७८।०७९ अन्तर्गत कृषि सेवा भेटेरिनरी र कृषि प्रसार समुह ना.प.स्वा/से.प्रा र ना.प्रा.स. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ७९-८० सूचना तथा समाचार

Pages