FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

लाग्ने समय: 
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2075 मा तोकिए बमोजिम
जिम्मेवार अधिकारी: 
सामाजिक तथा आर्थिक विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

सामाजिक सुरक्षा भत्ताकोलागि परिचय पत्र बनाउने
क) जेष्ठ नागरिक तथा दलित
१ .उमेर पुग्ने वा पुगेको निवेदन
२. नागरिकता प्रतिलिपि
३.पासपोट साइजको फोटो २ प्रति

ख) बिधवा, एकल महिला, पूर्ण अपांग, अति अशक्त, दलित बालबालिका

१.निवेदन

२ . पासपोट साइजको फोटो २ प्रति /संरक्षक भएको खण्डमा निजको पासपोट साइजको फोटो २ प्रति

१. नेपाल सरकरले तोके बमोजिको रकम निकाशा भए पश्चात्

श्रवण १ देखि मंङसिर भित्र दर्ता गर्नुपर्ने